Darmowa dostawa w Polsce przy zakupach od 300zł

Polityka prywatności

z dnia

Polityka prywatności sklepu internetowego maamstyle.com

1. Postanowienia ogólne

1.1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników strony internetowej oraz Sklepu Internetowego MAAMSTYLE.COM (MAAM) dostępnego pod adresem elektronicznym www.maamstyle.com („Serwis”), stanowiącego własność BMG FINANCE Małgorzata Główka z siedzibą w Warszawie, ul. Jerzego Iwanowa Szajnowicza 1/7 oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną.

1.2. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza akceptację niniejszych warunków bez względu na to czy zdecydował się na zarejestrowanie w Serwisie Administratora.

1.3. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego MAAM.

2. Definicje

2.1. Administrator- oznacza BMG FINANCE Małgorzata Główka z siedzibą w Warszawie, ul. Jerzego Iwanowa Szajnowicza 1/7, 02-796 Warszawa, adres e-mail: maam@maamstyle.com, NIP 5261318979, REGON 366814880, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2.2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

2.3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

2.4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

2.5. MAAM- sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym www.maamstyle.com.

2.6. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach: www.maamstyle.com i www.maamstyle.pl.

2.7. Regulamin- oznacza w Regulamin sklepu MAAM.

2.8. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

2.9. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną lub podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

3.1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danym osobowym Użytkownika, pozyskanym za pośrednictwem Serwisu.

3.2. Administrator, jako administrator danych osobowych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz z późniejszymi zmianami, jest odpowiedzialny za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub uzyskane podczas subskrybowania newslettera czy rejestracji w Serwisie. Zakres gromadzenia, przechowywanych i przetwarzanych danych obejmuje w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.

3.3. Użytkownik, wprowadzając swoje dane osobowe w Serwisie wyraża zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu, w jakim zostały powierzone Administratorowi przez Użytkownika, a w szczególności w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, w tym realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie faktur oraz obsługę reklamacyjną czy świadczenie usługi elektronicznej np. Konto

3.4. Informacje i materiały promocyjne od Administratora Użytkownik otrzymuje jedynie pod warunkiem, że została wyrażona na to zgoda przez Użytkownika. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji i materiałów promocyjnych od Administratora, przesyłając rezygnację do Administratora na adres podany powyżej.

3.5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik może w każdym momencie wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie danych osobowych. Ponadto, Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich przeglądania oraz/lub do ich poprawiania. Użytkownik jest także uprawniony do żądania usunięcia przez Administratora jego danych osobowych, ograniczenia zakresu ich przetwarzania,zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania zgodnie z przypadkami określonymi w RODO, żadania przeniesienia danych osobowych innemu administartorowi o ile jest to technicznie możliwe. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora podany powyżej.

3.6. Administrator nie rozpowszechnia i nie przekazuje danych osobowych podmiotom, które nie są podwykonawcami Administratora. Administrator umożliwia dostęp do danych osobowych Użytkownika podwykonawcom, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług przez Administratora.

3.7. Dane osobowe Użytkowników, w zakresie w jakim przetwarzanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, przetwarzane będą przez Administratora w celu dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.

3.8. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3.9. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

3.10. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

4. Pliki cookies

4.1. Strona internetowa Serwisu używa plików Cookies.

4.2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.

4.3. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies używane są w celu optymalizacji procesu korzystania z Serwisu oraz gromadzenia danych statystycznych pozwalających na identyfikowanie sposobu korzystania Użytkownika ze strony internetowej, a tym samym lepszego dostosowywania struktury i zawartości strony internetowej do oczekiwań Użytkownika.

4.4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia.

4.5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4.7. Ograniczenie stosowania plików Cookies lub brak akceptacji ich dostępu może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

5.2. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

5.3. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Administratora wskazany w niniejszej Polityce Prywatności.

5.4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.